Bonitačný poriadok
Bonitačná karta
Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia

Úspešné absolvovanie bonitácie je základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu. Jej účelom je ohodnotiť každého jedinca (ohodnotenie je vyjadrené bonitačným kódom) a posúdiť, či je vhodný pre ďalšiu plemenitbu. Pridelený bonitačný kód, spolu s Preukazom pôvodu predstavujú základné informácie, ktoré potrebuje poradca chovu aby mohol vybrať kombináciu najvhodnejších jedincov, ktorí sú čo do exteriéru, zdravotného stavu a povahy vhodní pre chov a ďalší rozvoj plemena.

 

Bonitáciu môže absolvovať každý jedinec iba jedenkrát v živote. Iba pri neúspešnom výsledku v hodnotení povahy, prípadne ak bolo konštatované, že daný jedinec nemá ukončený rast, môže pes bonitáciu ešte 1x opakovať. Pri opakovanej bonitácii sa poplatok platí ešte raz, s výnimkou háravej suky, alebo psa / suky, ktorým bolo bonitačnou komisiou odporúčané bonitáciu opakovať.

 

Usporiadateľ bonitácie na Slovensku je SHK. Miesto a dátum bonitácie určuje výbor SHK podľa potrieb plemena. Na bonitácii musia byťpredvedení minimálne traja jedinci a maximálne 20 v jeden deň. Bonitácia sa nemôže uskutočniť v deň konania výstavy, ktorej sa bonitovaní jedinci účastnia.

 

Bonitačná komisia je navrhnutá výborom SHK. Pracuje v zložení: rozhodca pre exteriér, rozhodca pre výkon, poradca chovu prípadne ním poverený člen k zabezpečeniu merania jedincov a k zabezpečeniu akcie, člen výboru (výcvikový referent).

 

Rozhodnutie bonitačnej komisie je konečné. V prípade negatívnych výsledkov majiteľ psa nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku negatívneho výsledku vznikla. Majiteľ psa zodpovedáza škody spôsobené jeho psom.

Na bonitácii sa nesmú zúčastniť jedinci chorí, prípadne z choroby podozriví.

 

Zvod mladých

Absolvovanie zvodu mladých je nutnou podmienkou pre účasť na bonitácii. Podmienky:

– vek 6 – 18 mesiacov

– čistokrvnosť overená PP

– u importovaných jedincov je potrebnápre registrácia v SPKP SKJ.

 

Pri zvode sa posudzuje exteriér jedinca s dôrazom na poukázanie ako kladov tak aj nedostatkov. Hodnotí sa vývoj jedinca a kontroluje sa stav chrupu. Majiteľ predvádzaného jedinca je oboznámený s prípadnou možnosťou korekcie nedostatkov. Výsledok zvodu sa zapisuje do zvodovej karty, ktorej originál obdrží majiteľ jedinca.

 

Podmienky účasti na bonitácii.

– bonitovaní jedinci musia v deň bonitácie dosiahnuť vek u psov 24 mesiacov a u súk 18 mesiacov,

– čistokrvnosť musí byť osvedčená PP vydaným plemennou knihou uznávanou FCI,

– účasť na zvode mladých vo veku 6 – 18 mesiacov,

– absolvovaný RTG na dyspláziu bedrových kĺbov vo veku minimálne 16 mesiacov  s vyhodnotením na SHK určenom pracovisku(od 1.6.2013 – Zvieracia klinika plus Trnava – MVDr. Ivan Pašek )

– výsledok si majiteľ nechá potvrdiť do PPa vyžiada si originál protokolu, ktorý predloží pri bonitácii,

– RTG snímka musí byť vyhotovená v plnej narkóze psa. Iné vyšetrenia súdobrovoľné, ich výsledky budú uvedené v bonitačnej kartepsa/suky ako aj pri prezentácii chovných jedincov na www stránke klubu.

– do chovu jeprípustný výsledok RTG DBK max. 1/1 resp. Bu súk, u psov0/0, resp. A. Psy s hraničným stupňom DBK, t. j. 1/1,0/1, 1/0, resp.B majú v zmysle chovateľského poriadku obmedzené krytie na jeden vrh

– certifikát o vyšetrení DM - Laboklin (degeneratívna myelopatia)

– výstavné ocenenie „výborný" alebo „veľmi dobrý" z triedy mladých alebo dospelých (medzitrieda, otvorená, pracovná, šampiónov) získané na výstave so zadávaním CAC SR (národná, medzinárodná, špeciálna alebo klubová).

 

Priebeh bonitácie.

Pre hladké zabezpečenie priebehu bonitácie musí byť zabezpečená dostatočne veľká plocha s možnosťou ukrytia a odkladania psov, ktorí sa zúčastňujú bonitácie. Meracia šibenica na zisťovanie kohútikovej výšky,meracie pásmo dl. 150 cm, ochranné oblečenie figuranta, rukáv,plenta na ukrytie figuranta, príp. terénna skrýša

 

Bonitácia pozostáva:

1. z posúdenia exteriéru jedinca včítane merania potrebných mier. Záznam vyhodnotenia sa robí do predtlačeného formulára (bonitačná karta), ktorý zahrňuje detailné a kompletné zhodnotenie v zmysle štandardu plemena.

2. z posúdenia povahy, ktorá sa hodnotí počas celého priebehu bonitácie. Počas skúšky povahy musí pes preukázať, že má vyrovnanú povahu.

 

Pri skúške povahy sa hodnotí:

a. Správanie psa počas merania a predvádzania: pes počas merania, kontroly zubov, kontroly semenníkov a predvádzania v kruhu nesmie prejavovať známky strachu a / alebo agresivity.

 

b. Správanie psa pri prechode skupinou osôb a reakcia na streľbu: psovod s upútaným psom prechádza určeným smerom, kde sa stretáva so skupinkou (min. piatich) pohybujúcich sa osôb. Do skupinky vstúpi 2-krát, pričom pohybom opíše tvar číslice 8. Pri druhom prechode sa zastaví v strede skupinky. Pes má vtedy sedieť pokojnepri nohe psovoda. Keď sa psovod zastaví, zastaví sa aj pohyb osôb v skupinke. Jeden člen skupinky pristupuje k psovodovi, predstaví sa a skontroluje psovi tetovanie v uchu. Pes pri tom nesmie prejavovať známky strachu ani agresivity. Pes môže mať nasadený náhubok. Počas prechodu skupinou osôb dáva rozhodca pokyn k streľbe. Streľba sa opakuje aj počas prechodu psovoda so psom od skupinky k úkrytu figuranta. Pri vedení psa by mala byť vôdzka voľnejšia (pes by nemal ťahať), aby bolo možné objektívneposúdiť prípadnú strachovú reakciu na streľbu.Pes nesmie reagovať na streľbu strachom, pokusom o útek, ani agresívne.

 

c. Odvaha a bojovnosť, podľa kritérií skúšky SVV1, (pri napadnutí psovoda - bez povinného zákusu): rozhodca pri skúške odvahy a bojovnosti má k dispozícii figuranta. Na pokyn rozhodcu ide psovod s upútaným psom určeným smerom k úkrytu. Keď je psovod asi 10 m od úkrytu, figurant vystúpi z úkrytu a kráča smerom na psovoda so psom. Na povel psovoda „Stojte!" sa figurant zastaví na vzdialenosť 4-5 metrov od psovoda a začnú pokojný rozhovor. Ak sa pes správa agresívne (vidí a cíti ochranný rukáv), psovod ho môže upokojovať (stretnutie sa môže opakovať, kým sa pes neupokojí). Hneď ako sa pes upokojí, rozhovor medzi psovodom a figurantom sa mení na hádku a vyvrcholí napadnutím psovoda (figurant pritom naznačí psovi údery palicou). Pes musí ihneď reagovať razantným protiútokom alebo blokovaním figuranta. V okamihu útoku psovod nepustí vodidlo, ale ponechá psovi voľnosť na vykonanie zákroku na celú dĺžku vodidla. Pri veľmi dobre zvládnutom psovi je možné pri protiútoku pustiť vôdzku a tým umožniť psovi lepší priestor na obranu psovoda. Oproti SVV1 pes nemusí vykonať zákus, ale musí rýchle a nekompromisne brániť psovoda na celú dĺžku vodidla. Na pokyn rozhodcu figurant ukončí útok a zostane pokojne stáť. Psovod môže psa ovplyvniť povelom na pustenie figuranta, resp. ukľudnenie.Pes prechádza do kľudu a so psovodom odchádza na povel rozhodcu určeným smerom. Znovu prechádzajú skupinkou osôb, tu sa hodnotí „odreagovanie" psa.

 

 

Ohodnotenie povahy:

(osobitne sa hodnotí každý z bodov)

Pre hodnotenie podľa bodov a a b:

A – istý, priateľský, sebavedomý

B – veľmi priateľský alebo spočiatku nepokojný, neskôr ako A

C – trvalo nepokojný, bez príznakov strachu

D – nervózny, napadajúci, nedá sa upokojiť

E – ustráchaný alebo agresívny, reakcia na streľbu (evidentný strach, snaha o útek)

 

Hodnotenie bojovnosti – c :

A – razantný útok na celú dĺžku vodidla resp. blokácia, neuhýba na náznaky úderov

B – prudký útok, na náznaky úderov palicou prechodne uhýba

C – pomalšie nasadenie k útoku, na údery palicou uhýba, resp. uhýba ajfigurantovi, ale ostáva v obrannom postoji

D – na ohrozenie nereaguje, zostáva flegmaticky pri nohe psovoda,

E – reaguje úplne pasívne alebo útekom,

 

Povahu hodnotí trojčlenná bonitačná komisia v zložení: delegovaný rozhodca pre výkon, rozhodca pre exteriér a člen výboru klubu (výcvikový referent). Výsledná známka je určená po dohode všetkých troch členov bonitačnej komisie. Pre zaradenie do chovu musí byť ohodnotenie medzi A – C. Pri ohodnotení D a E nie je jedinec vhodný pre chov.

 

Bonitačný kód.

Bonitačný kód vychádza z hodnotenia v bonitačnej karte a charakterizuje jedinca po všetkých stránkach. Skladá sa z nasledovných častí: celkový vzhľad(typ) / opis/ povaha.

 

Výsledok bonitácie.

Po celkovom zhodnotení predvedeného jedinca komisia udelí výsledné hodnotenie:

chovný – u jedincov bez závažných vád, kde je predpoklad udržania minimálne doterajšieho stavu a úrovne hovawartov ako v exteriéri, tak aj v povahe.

nechovný – u jedincov s vadou alebo vadami vylučujúcimi z chovu po stránke exteriéru v zmysle štandardu plemena. Rovnako aj u jedincov, ktorí sa po stránke povahy prejavujú ako úplne bojazliví, reagujúci na streľbu, flegmatickí alebo nadmierne agresívni.

Bonitačná komisia môže povoliť opakovanie skúšky povahy.

 

Záverečné ustanovenia.

Údaje o bonitácii jedincov sa zaznamenávajú do bonitačnej karty. Celkový výsledok a získané hodnotenie sa zaznamenáva do preukazu o pôvode psa. Oba záznamy potvrdzuje bonitačná komisia.

Bonitačná karta sa vypisuje dvojmo, s týmto určením:

– originál pre majiteľa psa

– kópia pre poradcu chovu

Povinnosťou poradcu chovu, alebo určeného člena bonitačnej komisie je v najbližšom termíne od konania bonitácie zverejniť výsledky bonitácie a zvodu mladých v Spravodajcovi SHK, na webovej stránke klubu, príp.v Kynologickej revue aj s hodnotením jedincov.

 

Zaradenie do registra chovných jedincov vykoná SPKP na žiadosť majiteľa v zmysle Zápisného poriadku UKK.

Next page