Stanovy chovateľského klubu

1. Názov: Slovenský hovawart klub

 

2. Sídlo: adresa predsedu: Tibor Suchánek, Baničova 9, 010 15 Žilina

 

3. Cieľ: zabezpečovať chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psovplemena hovawart, podporovať a rozvíjať šport detí a mládeže a dospelých.

 

4. Členstvo: členmi klubu sú fyzické osoby. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan (nie len občan SR), ktorý má záujem o prácuv klube. Členstvo vzniká prijatím člena výborom klubu na základe prihlášky uchádzača. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní načlenskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

 

4.1 Práva členov:

1.podieľať sa na činnosti klubu,

2.voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu,

3.obracať sa na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami a žiadaťstanovisko,

4.byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov klubu,

5.zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu

 

4.2 Povinnosti členov:

1.dodržiavať stanovy klubu,

2.dodržiavať organizačný, chovateľský a bonitačný poriadok klubua pravidlá SKJ, ÚKK, FCI a IHF,

3.pomáhať podľa svojho svedomia, možností a schopností orgánom klubu,

4.platiť členské príspevky,

5.ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu.

 

4.3 Zánik členstva:

1.vystúpením členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia členao vystúpení z klubu,

2.úmrtím,

3.vyškrtnutím z dôvodu neplatenia členského príspevku,

4.vylúčením z klubu. Ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, chovateľský poriadok a pravidlá SKJ,ÚKK, FCI a IHF, alebo z iných dôvodov. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú          schôdzu, ktorá rozhodnes konečnou platnosťou s trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.

 

5. Orgány klubu

5.1. najvyšší orgán: členská schôdza, resp.výročná členská schôdza,

5.2. výkonný orgán: výbor klubu, chovateľské kolégium,

5.3. štatutárne orgány: predseda, podpredseda a tajomník klubu,

5.4. kontrolný orgán: kontrolná a revízna komisia.

 

K bodu 5.1.: Členská schôdza (ČS) resp. Výročná členská schôdza (VČS)

 • je utvorená zo všetkých členov klubu,
 • zvoláva ju výbor 1-krát ročne (párny rok VČS, nepárny rok ČS). Pozvánka s navrhnutým programom jednania je uverejnená na webstránke klubu minimálne 3 týždne pred konaním schôdze,
 • jej uznesenia sú platné, ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov,
 • schvaľuje stanovy, poriadky SHK ( organizačný, chovateľský a bonitačný), ich  zmeny a doplnky,
 • volí členov výboru klubu tajným hlasovaním, predsedu a členov kontrolnej a revíznej komisie verejným hlasovaním,
 • odvoláva členov výkonných a kontrolných orgánov,
 • volebné obdobie je dvojročné,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu: o činnostia chove,
 • schvaľuje čestných členov klubu,
 • rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí za riadneho člena, alebo vylúčení riadneho člena,
 • rozhoduje o zániku klubu zlúčením s iným klubom, alebo jeho dobrovoľným rozpustením, o spôsobe likvidácie majetku musí byť prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

K bodu 5.2.: Výbor je za svoju činnosť zodpovedný ČS resp. VČS.

 • má sedem členov,
 • riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie VČS a ČS,
 • zodpovedá za dodržanie cieľov klubu,
 • schvaľuje kompetencie štatutárnych zástupcov,
 • schvaľuje prijatie nových členov, prerokúva návrhy na vylúčenie členovz klubu a predkladá prípadné odvolania ČS,
 • vedie evidenciu členov,
 • vedie evidenciu o hospodárení klubu,
 • zabezpečuje odborné školenia a prednášky pre členov klubu
 • organizuje chovateľské a výcvikové akcie pre členov klubu,
 • poskytuje chovateľský servis pre majiteľov hovawartov, ktorí nie sú členmi klubu,
 • zabezpečuje klubové výstavy,
 • stará sa o propagáciu plemena.

 

Chovateľské kolégium tvorí hlavný poradca chovu a výkonní poradcovia:

 • riadi chov,
 • vydáva krycie listy,
 • organizuje chovateľské akcie,
 • vedie evidenciu jedincov a chovateľských staníc,
 • vedie evidenciu zdravotných výsledkov,
 • vykonáva kontroly vrhov,
 • vykonáva poradenskú činnosť.

 

K bodu 5.3.: Štatutármi klubu sú: predseda, podpredseda a tajomník klubu.

 • konanie štatutárnych zástupcov v mene klubu musí byť najskôr schválené výborom,
 • podpisové právo majú všetci traja štatutári, každý samostatne,
 • činnosť klubu koordinuje a riadi predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.

 

K bodu 5.4.: Kontrolným orgánom je kontrolná a revízna komisia.

 • za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi,
 • členstvo v kontrolnej a revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch klubu,
 • má dozornú a kontrolnú funkciu nad činnosťou výboru a hospodárením klubu,

Členovia volených orgánov nesmú byť rodinní príslušníci.

 

6. Zásady hospodárenia:

6.1. klub hospodári s hnuteľným majetkom, ktorý tvoria pomôcky a predmety potrebné k plneniu cieľov klubu,

6.2. zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, sponzorské dary a dotácie od právnických osôb, výnosy z chovateľských a výcvikových akcií, výnosy z predaja propagačných predmetov klubu,

6.3. všetky finančné zdroje sú použité v prospech činnosti klubu, a výlučne ako prostriedok pre dosahovanie vytýčeného cieľa klubu.

 

7.Zánik klubu:

O zániku klubu, alebo jeho zlúčení s iným združením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora, ten vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik klubu oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

8. Záverečné ustanovenia: všetko tu nezahrnuté upravuje organizačný, chovateľský a bonitačný poriadok klubu.

 

Stanovy chovateľského klubu v20160525 /3

Späť na zoznam oficiálnych dokumentov