Organizačný poriadok Slovenského Hovawart klubu
Názov a pôsobnosť

Názov klubu je Slovenský hovawart klub (ďalej len SHK). Pôsobnosť klubu sa vzťahuje na územie SR.

 

Právna povaha a postavenie SHK

SHK je :

 • právnickou osobou, občianskym združením.
 • nepolitickou, dobrovoľnou, neziskovou a nezávislou záujmovou organizáciou všetkých záujemcov, majiteľov a chovateľov o plemeno s medzinárodným názvom HOVAWART na území SR ako člen Únie kynologických klubov, Slovenskej kynologickej jednoty, SKJ/FCI a Medzinárodnej federácie hovawartov - IHF.

 

Ciele a poslanie SHK

Združovať všetkých záujemcov o chov a výcvik čistokrvných psov plemena hovawart a prostredníctvom plemenitby zabezpečovať jeho ďalšie zdokonalenie ako po stránke exteriéru, zdravia, tak aj povahových vlastností a to:

 • zachovanie pracovných vlastností plemena organizovaním výcviku a pracovných skúšok pre plemeno hovawart
 • zabezpečovať odbornú výchovu a vzdelávanie chovateľov a majiteľov psov prostredníctvom prednášok, školení a článkov v Spravodajcovi SHK
 • zabezpečovať usporiadanie zvodov, bonitácií a výstav
 • vyberať kandidátov na rozhodcov z členov klubu
 • prostredníctvom SKJ zabezpečovať odbornú prípravu pre rozhodcov exteriéru
 • prostredníctvom poradcu chovu zabezpečovať kontrolu vrhov a starostlivosti o zvieratá a ich výživu
 • propagovať činnosť klubu
 • zabezpečovať propagáciu plemena hovawart v kynologických a chovateľských periodikách.

 

Členstvo v SHK

Členstvo v SHK je dobrovoľné a individuálne. Členom sa môže stať každá osoba (nemusí byť občanom SR) vo veku nad 15 rokov. Mladším žiadateľom ako 18 rokov musí členstvo schváliť zákonný zástupca. O prijatí za člena rozhoduje výbor na základe písomnej prihlášky. V prípade neprijatia má žiadateľ možnosť odvolať sa na členskú schôdzu (ďalej len ČS ), ktorá rozhodne s definitívnou platnosťou. Členstvo v SHK vzniká schválením prijatia, zaplatením členských a zápisných poplatkov.

 

Čestné členstvo/čestné členstvo vo výbore SHK

Štatút čestného člena SHK/čestného člena výboru SHK – sa získava za mimoriadny prínos pre plemeno alebo klub na základe hlasovania ČS alebo VČS. Čestný člen je plnohodnotným členom klubu s volebným právom. Nemusí platiť členské príspevky. Čestný člen výboru nemá rozhodovacie právo v rámci zasadaní výboru SHK, ale má iba poradný hlas. Na zánik čestného členstva sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na zánik členstva (okrem bodu 2 –nezaplatenie členského poplatku)"

 

Zánik členstva

Členstvov SHK zaniká:

 • písomným vystúpením člena
 • nezaplatením ročného členského poplatku
 • vylúčením v prípade porušenia stanov na základe uznesenia ČS
 • zánikom SHK
 • úmrtím člena

 

Práva a povinnosti členov

Práva:

 • podieľať sa na výhodách, ktoré svojim členom poskytuje SHK
 • zúčastňovať sa všetkých akcií usporiadaných SHK
 • dávať návrhy, pripomienky a sťažnosti na činnosť SHK a žiadať ich riešenie
 • voliť a byť volený do orgánov SHK

 

Povinnosti:

 • platiť riadne a včas členské príspevky
 • dodržovať stanovy, poriadky a ďalšie normy vydané v pôsobnosti SHK
 • oznamovať výboru SHK do 30 dní závažné zmeny (zmeny adresy, predaj chovného jedinca…)
 • starať sa o majetok SHK

 

Zápisné, členské poplatky, preukazy

Výšku zápisného pre nových členov ako aj výšku členských príspevkov určuje ČS. Členský poplatok pre príslušný rok je splatný do 31.12. predchádzajúceho roku. Po tomto dátume platí člen základný poplatok + zápisné. Členovia ktorí vstúpili do SHK v priebehu roku platia plné nekrátené poplatky. Krátený členský poplatok majú majitelia šteniat do 6 mesiacov veku.

 

Organizačná štruktúra SHK

Orgánmi SHK sú:

 • členská schôdza (ČS) a výročná členská schôdza (VČS)
 • výbor SHK
 • kontrolná a revízna komisia (KRK)
 • chovateľské kolégium (ChK)

 

Členská schôdza

ČS resp. VČS je najvyšším orgánom SHK. Zvoláva ju výbor SHK 1x ročne (párny rok – VČS,nepárny rok – ČS). Pozvánka s navrhnutým programom jednania je uverejnená na webstránke SHK minimálne 21 dnípred konaním schôdze. Člen klubu má právo podať návrh na doplnenie programu ČS, najneskôr do 14 dní pred dátumom konania písomne, alebo emailom. Výbor je povinný program jednania doplniť a doplnený o navrhnuté body zverejniť. Uznesenia z ČS sú platné, keď ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov. Do výlučnej pôsobnosti VČS, resp. ČS patrí:

 • voľba výboru a členov KRK,
 • schvaľuje doplnky a zmeny stanov SHK, chovateľského poriadku a bonitačného poriadku SHK na základe návrhu výboru alebo členov SHK
 • schvaľuje výšku členských, zápisných príspevkov a iných poplatkov SHK
 • schvaľuje smery činnosti a úlohy na budúci rok pre SHK
 • rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí za riadneho člena, alebo vylúčení riadneho člena
 • rozhoduje o zániku klubu a spôsobe likvidácie jeho majetku – musí byť prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

Výbor SHK

Výbor SHK je koordinačným a riadiacim orgánom SHK medzi dvomi VČS. Je volený členskou základňou klubu na VČS. Volebné obdobie je dvojročné. Má sedem členov: predseda, podpredseda, tajomník, hlavný poradca chovu, hospodár, referent pre výstavy a referent pre výcvik. Štatutárnymi zástupcami klubu sú: predseda, podpredseda a tajomník SHK. Jednanie štatutárnych zástupcov o rozhodujúcich otázkach klubu musí byť najskôr schválené výborom SHK. Činnosť SHK koordinuje a riadi jeho predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.

Do pôsobnosti výboru patrí:

 • pripravovať a zvolávať ČS a informovať o svojej činnosti medzi ČS
 • prijímať nových členov SHK
 • viesť evidenciu členov klubu
 • viesť evidenciu o hospodárení klubu
 • zabezpečovať odborné školenia a prednášky pre členov klubu
 • organizovať chovateľské a výcvikové akcie pre členov klubu
 • prostredníctvom členov klubu zabezpečovať klubové výstavy
 • delegovať rozhodcov na chovateľské a výcvikové akcie klubu, odporúčať SKJ rozhodcov na výstavy (CAC, CACIB).
 • prejednávať a spolupracovať s SKJ a IHF všetky záležitosti týkajúce sa chovu hovawartov vzmysle stanov FCI
 • vykonávať činnosti, ktoré vyplývajú z chovateľského a bonitačného poriadku.

 

Kontrolná a revízna komisia (KRK)

KRK je nezávislý orgán, ktorý má dozornú a kontrolnú funkciu nad činnosťou výboru a hospodárením SHK. Členovia KRK sú volení na VČS. Volebné obdobie je dvojročné, člen KRK nesmie byťčlenom výboru, alebo rodinným príslušníkom člena výboru. KRK je trojčlenná, členovia si zo svojich radov zvolia predsedu, ktorý je zodpovedný za riadenie a plnenie úloh KRK. Vykonávajú pravidelné revízie a o svojej činnosti informujú ČS. Členovia KRK majú právo sa zúčastňovať schôdze výboru SHK s hlasom poradným.

 

Chovateľské kolégium (ChK)

Chovateľské kolégium tvorí hlavný poradca chovu (HPCh), výkonní poradcovia chovu (VPCh) a kontrolóri vrhov. Výkonných poradcov chovu a kontrolórov vrhov navrhuje a ich počet podľa aktuálnych potrieb klubu určuje HPCh. VPCh a HPCh môžu zároveň vykonávať aj funkciu kontrolórov vrhov. Hlavný poradca chovu podáva návrh na menovanie výkonných poradcov a kontrolórov najneskôr 7 dní od konania volieb do Výboru SHK. Výbor SHK musí výber hlavného poradcu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov. Do pôsobnosti ChK patrí:

 • riadenie chovu
 • vydávanie krycích listov (a s ním spojená poradenská činnosť)
 • organizovanie chovateľských akcií
 • evidencia jedincov a chovateľských staníc
 • evidencia zdravotných výsledkov
 • kontroly vrhov

 

Voľby výboru SHK

Voľby výboru SHK sa konajú na výročnej členskej schôdzi, ktorú zvoláva výbor SHK v každý párny rok. Na priebeh a regulárnosť volieb dohliada a zároveň vykonáva sčítavanie hlasov volebná komisia. Táto komisia je trojčlenná a zo svojich radov ju volí VČS verejným hlasovaním. Členovia výboru nesmú byť rodinní príslušníci.

 

Priebeh volieb

Kandidátov za člena výboru má právo navrhnúť ktorýkoľvek prítomný člen klubu. Počet kandidátov nie je obmedzený. Navrhnutí kandidáti sa v krátkosti predstavia, pričom uvedú vek, povolanie, činnosť a funkcie v kynológii, ako dlho sú členmi klubu, chovateľskú činnosť. Zároveň sa vyjadria, či majú záujem pracovať vo výbore. Voľby výboru sa konajú tajným hlasovaním a voľba kontrolnej a revíznej komisie verejným hlasovaním. Sú dvojkolové. V prvom kole je z navrhnutých členov volený predseda SHK. V druhom kole sú volení zostávajúci šiesti členovia výboru a členovia revíznej komisie. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov.

 

 

Majetok SHK

Majetok, ktorý bol získaný činnosťou klubu alebo inak, je vlastníctvom klubu. Finančné výnosy SHK môžu byť použité zásadne len na činnosť, pre ktorú bol SHK zriadený. Finančné zdroje a majetok SHK sú tvorené:

 • členskými príspevkami a zápisným nových členov
 • výnosmi zo zvodov a bonitácií
 • výnosmi z výstav
 • inými príspevkami (dary, sponzorstvo…)
 • poplatkami za nedodržanie chovateľského poriadku.

Správa majetku je delegovaná na výbor SHK. Čerpanie finančných prostriedkov z účtu je možné iba so súhlasom hospodára a predsedu resp. podpredsedu SHK. Každé čerpanie musí byť najskôr schválené výborom SHK.

 

Organizačný poriadok SHK V20160525/5

Späť na zoznam oficiálnych dokumentov