Chovateľský poriadok

Chovateľský poriadok slúži pre riadenie chovu všetkých troch farebných rázov plemena a vytvára predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality chovateľskej práce SHK v zmysle štandardu FCI č.190/d z 21.1.1998 a uznesení IHF.

 

Chovateľský poriadok je záväzný pre všetkých majiteľov chovných hovawartov na Slovensku. Za jeho dodržiavanie sú zodpovední chovatelia a poradca chovu. V prípade nedodržania rozhodne o penalizácii ČS, resp. VČS. Priestupky proti chovateľskému poriadku budú zverejňované v Spravodajcovi SHK.

 

Plemeno hovawart, v zmysle tohto chovateľského poriadku, predstavujú čistokrvné psy a suky s platným preukazom pôvodu vydaným niektorou z plemenných kníh členských alebo pridružených organizácií FCI.

 
Základné pojmy:

- chovný jedinec je pes alebo suka tohto plemena, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu dané týmto chovateľským poriadkom(CHP) a sú zapísaní v registri chovných jedincov.

- majiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá právoplatne získala chovného jedinca a vlastní jeho preukaz pôvodu (PP)

- držiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá je majiteľom poverená k chovateľskému využitiu určitého chovného jedinca.

- chovateľ je osoba alebo organizácia, ktorá je v dobe vrhu suky jej majiteľom alebo držiteľom a má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice. Chovateľ musí byť členom chovateľského klubu (SHK) alebo mať s SHK uzavretú platnú zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu.

- chov je cieľavedomá plemenitba, ku ktorej sa môžu využiť iba chovné jedince, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave a spĺňajú všetky podmienky tohto CHP.

- hlavný poradca chovu /výkonný poradca chovu je funkcionár klubu, ktorý predstavuje bezprostrednú kontaktnú osobu v záležitostiach chovu. Jeho povinnosťou je poskytovať rady v oblasti chovateľstva, rady pri výbere krycích psov,a dáva povolenie na krytie. Zamietnutie musí poradca chovu zdôvodniť písomne. Je povinný kontrolovať držanie, výživu a ustajnenie chovných jedincov a šteniat. Je povinný oznámiť výboru klubu prípady, v ktorých sa zdravie,povaha a vzhľad chovných jedincov zmenili natoľko, resp. natoľko sa zmenil spôsob ich držania, že už nie je možné uvažovať o použití do chovu. Poradca chovu zodpovedá za dôsledné dodržiavanie chovateľského poriadku SHK a navrhuje jeho potrebné zmeny. Zodpovedá za rovnomerné využívanie plemenníkov SHK. 

- kontrolór vrhov je funkcionár klubu, ktorývykonáva kontrolu vrhov spravidla vo veku 7 týždňov šteniat o ktorej vyhotoví zápis. Výsledky kontroly (vrátane zhodnotenia zdravotného stavu suky a podmienok odchovu šteniat) odošle poradcovi chovu a zabezpečí ich zverejnenie v Spravodajcovi SHK. Pri kontrole vrhu odovzdá chovateľovi informačné materiály a prihlášky do SHK.

- pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vystavuje HPCH/VPCH a bez ktorého sa krytie suky nesmie uskutočniť. Pripúšťacie povolenie je súčasťou tlačiva „Prihláška na zápis šteniat" a je platné iba s podpisom poradcu chovu.

 

Povinnosti chovateľa

- Každý chovateľ i majiteľ krycieho psa sa v zmysle záujmovej činnosti klubu zaväzuje, že nebude produkovať jedince bez PP a bude dôsledne dodržiavať chovateľský poriadok SHK.

- Každá zmena majiteľa chovných jedincov sa musí hlásiťdo 15 dní poradcovi chovu a plemennej knihe.

- Klub je prostredníctvom HPCH/VPCH a kontrolórov vrhov oprávnený kontrolovať a sledovať v akých podmienkach (umiestnenie,výživa, hygiena, zaobchádzanie a pod.) sú chovní jedinci držaní a v akom zdravotnom stave sanachádzajú. Aké podmienky má chovateľ pre odchov šteniat (v zmysle odporúčaní IHF).

- Pokiaľ poradca chovu, na základe odôvodneného podozrenia na určité ochorenie,požiada chovateľa, alebo majiteľa krycieho psa o konkrétne vyšetrenie, (napr. RTG) musí toto vyšetrenie byť vykonané na odporúčanom pracovisku. V opačnom prípade bude chovnosť suke / psovi zastavená. Žiadosť poradcu chovu musí byť zdôvodnená a podaná písomne.

- Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva psa sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných zákonov platných na území SR

 

Chovní jedinci

Podmienky pre zaradenie do chovu:

- čistokrvnosť osvedčená PP vydaným plemennou knihou uznávanou FCI

- úspešné absolvovanie bonitácie s výsledkom „chovný" a prideleným bonitačným kódom

- minimálny vek pre krytie suky je 24 mesiacov

- vrchná hranica chovnosti u psov nie je ohraničená vekom, u súk končí posledným dňom ôsmeho roku. Posledné párenie môže byť uskutočnené v tento deň. Posledná možnosť prvého krytia suky  je v deň jej 6. narodenín.

- prestávka medzi krytiami je minimálne 10 mesiacov, v prípade, že má fena v jednom vrhu 9 a viac odchovaných potomkov, je ďaľšie krytie feny povolené najskôr 15 mesiacov od dátumu tohoto pôrodu feny

- maximálny počet krytí - plemenníci: každému plemenníkovi je v rámci SHK povolené maximálne 5 úspešných krytí a to bez výnimky. Mimo SR je krytie neobmedzené.

- maximálny počet krytí - chovné suky: každá fena môže mať vo svojom živote max. 3 vrhy (bez ohľadu na počet šteniat vo vrhu). Štvrtý vrh je povolený len v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • 70% potomkov z prvých dvoch vrhov má zhotovený a vyhodnotený RTG DBK,
 • min. 60% potomkov žijúcich na Slovensku z prvých vrhov sa zúčastnilo zvodu mladých,
 • aspoň jeden z rodičov spĺňa podmienky výberového chovu (fena alebo plánovaný plemenník).

     Poradca chovu má právo nepovoliť fene ďaľší vrh, pokiaľ sa u jej predchádzajúcich potomkov vyskytli vážne zdravotné, povahové či exteriérové nedostatky (pozitívne výsledky DBK, negatívne hodnotenie na zvode mladých, častý výskyt identických vád a prípadne aj dedičných chorôb a pod.)

 

Pozn.: pokiaľ sú k dispozícii informácie o potomkoch z tretieho vrhu, budú prijaté do úvahy. Málopočetné vrhy sa zaokrúhľujú smerom hore.

 

     Zaradenie do registra chovných jedincov vykonáva Plemená kniha UKK, ktorá o tom aj vykoná zápis do PP, vrátane výsledkov RTG/DBK.Zaradenie sa vykoná po splnení všetkých podmienok, u psovna žiadosť majiteľa, alebo pri zápise prvého vrhu po tomto psovi, u súk pri zápise šteniat prvého vrhu.

     Sučkám sa odporúča  zúčastniť sa raz do roka na národnej, medzinárodnej, najlepšie klubovej výstave, aby bolo možné priebežne posúdiť ich stav, aby zbytočne nevznikali pochybnosti o ich zdravotnom stave, nakoľko niektoré je možné vidieť  len pri kontrolách vrhu. Plemenníkom sa odporúča aspoň raz za tri roky zúčastniť na klubovej alebo špeciálnej výstave, resp. na zvode plemenníkov.

 

Chov

V SHK je vykonávaný riadený a výberový chov.

- Riadený chov: je základným druhom chovu psov. Pri jedincoch postihnutých akýmkoľvek stupňom DBK, chýbajúcimi zubami alebo kliešťovým skusom je možné párenie len s jedincami bez týchto vád. Ostatní bez zvláštnych obmedzení.

- Výberový chov: je špeciálnym druhom chovu. Jedince (pes aj suka) využívané v tomto type chovu musia spĺňať tieto podmienky:

 • DBK 0/0 (A)
 • povaha 3 x A
 • získaný titul Slovenský šampión krásy (prípadne šampionát inej krajiny) alebo CAC z klubovej/špeciálnej výstavy
   
 • Zloženie skúšky z výkonu, ktorá jedinca oprávňuje na zaradenie do triedy pracovnej (na Slovensku – “malý prac. certifikát”)
   

- Podmienečný chov : v odôvodnených prípadoch (napr. dysplázia. B) sa povoľuje psovi jedno kontrolné krytie. Po kontrole vrhu (na zvode mladých), na ktorý sa musia dostaviť všetci jedinci z vrhu s predbežnými výsledkami RTG DBK, bonitačná komisia vrh posúdi a povolí (alebo nepovolí) ďalšie krytie.

 

Pripúšťacie povolenie

     Pripúšťacie povolenie vydáva poradca chovu (HPCh alebo VPCh) na základe písomnej žiadosti chovateľa. Chovateľ žiadao pripúšťacie povolenie minimálne šesť týždňov pred očakávaným háraním suky. Poradca chovu odošle chovateľovi pripúšťacie povolenie do troch týždňov od doručenia žiadosti. V prípade žiadosti o zahraničné krytie je chovateľ povinný požiadať o krycí list tri mesiace pred predpokladaným krytím, nakoľko zo strany IHF existujú pre poradcu chovu ďalšie záväzné ustanovenia.

     Pripúšťacie povolenie je platné jeden rok od dátumu vystavenia, okrem prípadu, že suka v priebehu tohto obdobia dovŕši vek 9 rokov. Pripúšťacie povolenie na zahraničného plemnníka v rámci IHF (okrem ČR) je platné 6 mesiacov.

     Výber krycieho psa je záležitosťou chovateľa. Vzhľadom na akútnu potrebu zlepšiť zdravie, povahu, heterozygotnosť a zvýšiť v chove pomer zastúpenia jedincov čiernych so znakmi, má poradca chovu právo zamietnuť:

 • krytie plavého plavým,
 • krytie úzkou, blízkou a vzdialenou príbuzenskou plemenitbou (do piatej generácie),
 • krytie psom, ktorý v určitom časovom období kryl viac, ako ostatní, (spravidla viac, ako trikrát za rok)
 • krytie psom, ktorý preukázateľne prenáša určité vady, alebo poruchy
 • krytie opakovaným spojením.

     Poradca chovu má právo vyžiadať si veterinárne potvrdenie, prípadne mu musí byť umožnené vidieť sučku, ak sa vyskytnú pochybnosti o jej zdravotnom stave. O toto obdobie sa predlžuje doba určená medzi dvomi krytiami. Pokiaľ mu toto chovateľ neumožní, má právo HPCh resp. VPCh krytie zamietnuť. Expresné vyhotovenie pripúšťacieho povolenia je možné len výnimočne. Poradca chovu má právo toto odmietnuť:

 • pokiaľ nemá dostatočné informácie o krycom psovi a suke, a nemá možnosť tieto informácie v priebehu krátkeho obdobia získať,
 • v prípade porušenia Chovateľského poriadku SHK chovateľom.

Zamietnutie pripúšťacieho povolenia zdôvodňuje PCH písomne.

Späť na zoznam oficiálnych dokumentov