AKO ŽIADAŤ KRYCÍ LIST

Postup

 

1. Majiteľ chovnej sučky - t.j. sučky, ktorá absolvovala a splnila podmienky bonitácie, pošle písomne, alebo emailom svoju žiadosť poradcovi chovu .

2. K žiadosti priloží mená plemenníkov, z ktorých jedným by rád svoju sučku nakryl.

 

A) K prvej žiadosti priloží:

- obojstrannú fotokópiu PP svojej sučky 

- kópiu certifikátu o schválení chráneného názvu chovateľskej stanice,

- potvrdenie o zaplatení členského poplatku SHK a poplatku za krycí list - všetko na účet klubu.

 

Potvrdenia môže poslať kópiou alebo v čitateľnej elektronickej forme. 

 

B) Pri každej ďalšej žiadosti o krycí list chovateľ pošle už len:

- písomnú žiadosť o vystavenie krycieho listu,

- potvrdenie o zaplatení členského poplatku SHK a poplatku za krycí list - všetko na účet klubu.

 

C) Žiadosť treba zaslať:

najneskôr 6 týždňov pred predpokladaným háraním sučky pri krytí so slovenským alebo českým psom

- najneskôr 3 mesiace pred plánovaným krytím zahraničným psom, čo je obdobie na vybavenie krycieho listu cez IHF.

 

Poradca chovu posúdi vhodnosť uvedených psov, prípadne navrhne iných. Žiadosťo krytie zahraničným psom posunie VPCH hlavnému poradcovi chovu (HPCH). Po obdržaní odpovede od HPCH potvrdenú žiadosť vráti chovateľovi do 21 dní až troch mesiacov od obdržania žiadosti, podľa toho, či ide o krytie v SK (vrátane Českej republiky), alebo zahraničné.

 

Krycí list pre krytie slovenským psom platí 12 mesiacov, resp. do krytia na základe tohto krycieho listu. Aj v prípade, že krytie nebolo úspešné, krycí list stráca platnosť. Krycí list stráca platnosť aj v prípade, že krycí pes nesplnil priebežne podmienky na povoľovanie krytia, alebo bol on, či sučka zo závažných dôvodov vylúčený z chovu, prípadne uhynul. V takomto prípade je chovateľ povinný obratom vrátiť krycí list výkonnému PCH. Krycí list pre krytie so zahraničným psom platí v zmysle predpisov IHF iba 6 mesiacov.

 

Forma žiadosti o krycí list a poplatky

 

Žiadosti o krycie listy posielajte na adresu poradcu chovu podľa vlastného výberu:

Daniela Klimáčková - hlavnyporadca@hovawart-klub.sk, tel 0907 556 565

Pavel Kuska - poradca1@hovawart-klub.sk, tel. 0903 100 271

 

Poplatok za vystavenie normálneho krycieho listu je 5,00 Eur na konto SHK.

 

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

 

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava, Číslo účtu: 2620862022 / 1100

 

Variabilný symbol pre poplatok za krycí list: 7700

 

Neúplne žiadosti sú spoplatňované sumou 7,00 Eur na konto klubu a vybavované až po doplnení potrebných údajov.

 

Expresné žiadosti sú spoplatňované sumou 25,00 Eur na konto SHK a vybavené len v prípade, ak poradca chovu bude mať včas možnosť získať potrebné informácie o vybranom plemenníkovi. Expresné vystavenie KL nie je možné žiadať pri záujme o krytie zahraničným plemenníkom.

Dôležité súbory
Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia. (krycieho listu)
Späť na Návody