Výročná členská schôdza SHK

Slovenský hovawart klub pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční v sobotu 21.5.2022 o 17:00 hod. v jedálni rekreačného zariadenia Duchonkaland.

 

 

 

 

 

Program členskej schôdze:

1.) otvorenie schôdze

2.) správa o hospodárení za rok 2021

3.) správa o chove za rok 2021

4.) správa RKK za rok 2021

5.) vyhodnotenie jarného tábora a informácia o pripravovanom letnom tábore 2022.

6.) úpravy bonitačnej karty (návrh v prílohe)

7.) rôzne

8.) voľby do výboru a voľby RKK 

 

Dovoľujeme si zároveň vyzvať našich členov, ktorí majú záujem pracovať pre klub a jeho členov, aby pouvažovali o práci vo výbore SHK a kandidovali do výboru.

Vaše kandidátky posielajte tajomníkovi klubu p. Jurajovi Adamovi (tajomnik@hovawart-klub.sk), termín do 13. 5. 2022

výbor SHK, 30.4.2022

Bonitačný poriadokBonitačná karta finalNová bonitačná karta

Návrh úpravy bonitačnej karty
Členovia výboru Daniela Klimáčková (hlavný poradca chovu), Jaroslav Bacigál (výcvikový referent), Katarína Vargová (výstavný referent) a Monika Grolmusová (delegátka IHF) predkladajú na schválenie členom SHK návrh úpravy bonitačnej karty, a to hlavne z dvoch dôvodov:
1) Pri exteriérovej časti naráža hlavný poradca chovu a rozhodcovia pre exteriér u niektorých jedincov na vady, ktoré v Bonitačnej karte nie sú dostatočne alebo vôbec popísané, a tým vznikla praktická potreba ich do nej zahrnúť. 

2) Pri časti povahovej sa bonitačná komisia stretáva s opakovanými výhradami rozhodcov pre výkon, že súčasné znenie jednotlivých bodov (A-E) je vágne, obsahuje sporné opisy situácií, nevystihuje dobre realitu a teda spôsobuje problém pri prideľovaní známok tomu-ktorému jedincovi, obzvlášť pri hodnotení stretu s figurantom. Rovnako vnímame potrebu samostatného hodnotenia a odlíšenia 
bonitačného kódu jedincov, pri ktorých sa majiteľ rozhodne o prevedenie bonitácie aj so zákusom do ochranného rukáva.
Obsah ani priebeh bonitácie sa úpravou bonitačnej karty nemenia. Zmena sa bude týkať hodnotenia povahovej časti, namiesto troch známok hodnotenia povahy sa v novom návrhu uvádzajú známky štyri. 

Pán Pavel Kuska žiada zaradiť na prerokovanie na členskej schôdzi návrh na úpravu podmienok chovnosti chovných jedincov.
Návrh úpravy chovnosti.Odôvodnenie návrhu
Späť